Logo

logo.jpg

Wspólnoty mieszkaniowe

Oferujemy pełen pakiet działań z zakresu administrowania i zarządzania mających na celu utrzymanie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. Zapewniamy profesjonalną opiekę i nadzór poprzez:

 1. Przejęcie protokolarne nieruchomości. Przechowywanie przekazanej dokumentacji; technicznej, prawnej, administracyjnej, zawartych umów i dokumentów księgowych.
 2. Zapewnienie należytego użytkowania nieruchomości poprzez organizowanie pośredniczenie i nadzorowanie:
  • utrzymywania nieruchomości w czystości;
  • utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym;
  • wykonywania remontów i konserwacji, drobnych napraw oraz zapewnienie stałej obsługi konserwatorskiej na nieruchomości;
  • opracowywania niezbędnych projektów technicznych, ekspertyz, opinii i inwentaryzacji technicznych;
  • dokonywania okresowych kontroli sprawdzających stan techniczny nieruchomości, znajdujących się w niej instalacji i urządzeń – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego oraz ponadstandardowych przeglądów nie wymaganych prawem;
  • ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie OC.
 3. Nadzorowanie przestrzegania Regulaminów Wspólnoty przez Właścicieli i użytkowników lokali oraz sprawowanie kontroli użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości:
  • kompleksowe rozliczanie kosztów;
  • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego Wspólnoty;
  • określenie, dla poszczególnych lokali, wysokości comiesięcznych zaliczek przeznaczonych na pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz świadczeń indywidualnych;
  • rozliczanie kosztów rzeczywiście poniesionych stosownie do uchwalonego planu gospodarczego, umów zawartych z dostawcami usług i mediów oraz faktycznych zużyć;
  • opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych związanych z częścią wspólną nieruchomości;
  • prowadzenie komputerowej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną na zasadach pełnej księgowości.
 5. Dbanie o interesy Wspólnoty przez egzekwowanie praw Właścicieli, wynikających z zawartych umów z dostawcami mediów i usług.
 6. Dbanie o finanse Wspólnoty:
  • wykonując kompleksową obsługę bankową;
  • windykując należności od Właścicieli lokali, sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty, przygotowywanie ewentualnych ugód dotyczących spłaty i dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy do sądu;
  • lokowanie na wysoki procent wolnych środków;
  • pozyskiwanie kontrahentów do najmu powierzchni wspólnej oraz sporządzanie umów.
 7. Obsługę Właścicieli i Zarządu Wspólnoty w realizacji statutowych obowiązków, a w szczególności:
  • zwoływanie i organizowanie corocznych zebrań ogółu Właścicieli oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów i sprawozdań;
  • zwoływanie dodatkowych zebrań w trybie wniosku Właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości.

Zapewniamy także:

 • prowadzenie Książki obiektu budowlanego;
 • aktualizowanie spisu Właścicieli lokali;
 • przygotowanie niezbędnych Regulaminów wewnętrznych Wspólnoty np.: Regulaminu Zebrań, Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty, Regulaminu rozliczania mediów i wywozu nieczystości komunalnych i Statutu WM.

AcceptCookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Rozumiem