Logo

logo.jpg

Deweloperzy

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oferujemy swoje usługi jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania, w zakresie:

 • zawarcia umów na dostawę mediów do budynku,
 • wynegocjowania i podpisania pozostałych umów związanych z obsługą nieruchomości, w tym z serwisami urządzeń podlegających nadzorowi UDT,
 • uczestnictwa w rozruchach technicznych i odbiorach poszczególnych elementów nieruchomości,
 • analizy warunków przyszłej eksploatacji obiektów przez przedstawicieli wykonawców usług eksploatacyjnych,
 • przygotowania tzw. „Teczki Powitalnej” dla nowych właścicieli lokali z kompletem dokumentów dotyczących korzystania i użytkowania nieruchomości,

W okresie od oddania nieruchomości do użytkowania do sformalizowania wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie Ustawy o własności lokali, oferujemy swoje usługi w zakresie administrowania nieruchomościami. Zobowiązujemy się do:

 1. Przejęcia protokolarnego nieruchomości w administrowanie i przechowywania przekazanej dokumentacji technicznej, prawnej, administracyjnej, zawartych umów i dokumentów księgowych.
 2. Opieki nad nieruchomością poprzez zorganizowanie i nadzór nad:
  • utrzymywaniem nieruchomości w czystości,
  • utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym,
  • wykonywaniem drobnych napraw i konserwacji, zapewnieniem stałej obsługi konserwatorskiej na nieruchomości,
  • dokonywaniem okresowych kontroli sprawdzających stan techniczny nieruchomości, znajdujących się w niej instalacji i urządzeń – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego oraz ponad-standardowych przeglądów, nie wymaganych prawem, np. domofonów, drenażu itp.,
 3. Prowadzenia Książki obiektu budowlanego.
 4. Zebrania i przedstawienia ofert ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
 5. Aktualizowania spisu właścicieli lokali.
 6. Nadzorowania przestrzegania przez właścicieli i użytkowników lokali zasad użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Rozliczania kosztów rzeczywiście poniesionych, wynikających z umów zawartych z dostawcami usług i mediów oraz faktycznych zużyć.
 8. Dbania o interesy przyszłej Wspólnoty przez egzekwowanie praw właścicieli, wynikających z zawartych umów z dostawcami mediów i usług, np. za dostarczone media, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, bieżącą konserwację.
 9. Dbania o finanse przyszłej Wspólnoty poprzez windykację należności od właścicieli lokali, a po sformalizowaniu Wspólnoty poprzez kompleksową obsługę bankową oraz lokowanie na wysoki procent wolnych środków.
 10. Obsługi przyszłej Wspólnoty w realizacji statutowych obowiązków, a w szczególności:
  • zorganizowania zebrania formalizującego wspólnotę,
  • organizowania corocznych zebrań ogółu właścicieli.
 11. Przygotowywania niezbędnych dokumentów i sprawozdań.

AcceptCookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Rozumiem